กิจกรรม

คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดผลิตภัณฑ์พื้นบ้านล้านนาตะวันออก

คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดผลิตภัณฑ์พื้นบ้านล้านนาตะวันออก

อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลิต อุปฐาก รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ดร.เกศทิพย์ กรี่เงิน หัวหน้าสาขาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย และอาจารย์กฤตพร ชูเส้ง   อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย ร่วมแสดงความยินดี พร้อมมอบเงินสนับสนุน นายจักรพงษ์ บัวศรี นักศึกษา ระดับชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ที่รับรางวัลชนะเลิศ ภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) ประจำปี 2561 ประเภทเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายชาติพันธ์ุร่วมสมัย ในผลงาน จากรากเหง้าสู่ศิลปะแฟชั่นสตรีท