กิจกรรม

พิธีถวายสังฆทานเสริมบุญบารมี  ประจำ ทุก 3 เดือน

คหกรรมศาสตร์ ร่วมพิธีถวายสังฆทานเสริมบุญบารมี  ประจำ ทุก 3 เดือน

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.พระนคร อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  คณาจารย์และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมพิธีถวายสังฆทานเสริมบุญบารมี ประจำ 3 เดือน โดยมีพระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร รองเจ้าคณะภาค 14 ประธานพิธีสงฆ์

ในการนี้ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ ร่วมจัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่ และทีมสโมสรนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา ปฏิบัติงานพิธีสงฆ์ และต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ เมื่อ 10 มกราคม 2562 ณ ศาลารายสุชาดา วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร