กิจกรรม

พัฒนาศักยภาพอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน รุ่น 9

คหกรรมศาสตร์….เร่งพัฒนาศักยภาพอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน ระดับมหาวิทยาลัย ณ ประเทศฟินแลนด์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณนนท์ แดงสังวาลย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร  เข้าร่วมโครงการการอบรม“หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการสอนระดับมหาวิทยาลัย”(Professional Development Training Course-University Pedagogy ประจำปีการศึกษา 2561 จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี เป็นหลักสูตรที่มีระยะเวลาการศึกษา จำนวน 270 ชั่วโมง โดยแบ่งการฝึกอบรมสัมมนา 10 วัน และเรียนออนไลน์ผ่านโปรแกรม เน้นพัฒนาศักยภาพ คณาจารย์ ให้สามารถส่งเสริมสนับสนุนและกระตุ้นนักศึกษาให้เกิดการเรียนรู้ในห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในการนี้ อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่สำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตร Teaching and learning in higher education, Tampere University, Finland รุ่นที่ 9  ระหว่างวันที่ 7-14 เมษายน 2562 ณ University of T ampere ประเทศฟินแลนด์