กิจกรรม

จัดตกแต่งซุ้มตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ท้องสนามหลวง

จัดตกแต่งซุ้มตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ท้องสนามหลวง

       คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้รับมอบหมายจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีให้ดำเนินการจัดตกแต่งซุ้มตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ ท้องสนามหลวง เพื่อเป็นจุดถ่ายภาพของประชาชนที่เดินทางไปร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในการเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ท้องสนามหลวง เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562