กิจกรรม

นิทรรศการสหกิจศึกษา สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย

นิทรรศการสหกิจศึกษา สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย

สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย จัดนิทรรศการแสดงผลงาน จากการออกฝึกสหกิจศึกษาจากสถานประกอบการต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน โดยมีอาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าชมนิทรรศการสหกิจศึกษา ของนักศึกษา เมื่อ 31 กรกฏาคม 2562 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร