กิจกรรม

จัดกิจกรรม Work Shop ให้แก่อาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยหยุนหนาน

โครงการ “การสร้างผู้ประกอบการด้านวิทยาศาสตร์การประกอบอาหารและศิลปะของประเทศไทย”

อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และดร.ธนภพ โสตรโยม ผู้ช่วยคณบดี ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหยุนหนาน ในโอกาสเดินทางศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ในการนี้คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม Work Shop 2 หลักสูตร ได้แก่ ศิลปะการพับกลีบดอกบัว และพัดบุหงา โดยมี อาจารย์นิอรดาว เจริญพร อาจารย์รุ่งฤทัย รำพึงจิต อาจารย์อนุสรณ์ ใจทน และอาจารย์ขจร อิศราสุชีพ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากร เมื่อ 15 พฤศจิกายน 2562 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์