กิจกรรม

ขอเชิญร่วมส่งบทความวิจัย/บทความวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับทางคหกรรมศาสตร์

ขอเชิญร่วมส่งบทความวิจัย/บทความวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับทางคหกรรมศาสตร์
เพื่อตีพิมพ์ วารสารเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปีที่ 2 ฉบับที่ 1
ส่งบทความตั้งแต่บัดนี้ – 31 มีนาคม พ.ศ.2563

>>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม