กิจกรรม

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร โดยงานแนะแนวการศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้นักศึกษาที่กำลังสำเร็จการศึกษาปีที่ 4 จำนวน 408 คน ได้มีความพร้อมในการประกอบอาชีพ กระตุ้นให้เกิดความตระหนักถึงความจำเป็นในการพัฒนาตนเองต่อการทำงาน และจัดอบรมใน เรื่อง “หลักในการเตรียมตัวออกปฏิบัติงานในสังคมและการแต่งกายเพื่อไปสมัครงานและบุคลิกภาพ” โดยอาจาร์นิชนันท์ คงศรี อาจารย์คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง“การเขียน RESUME” พร้อมเทคนิคการสัมภาษณ์อย่างไรให้ได้งาน โดยคุณกฤตภาส ณ พัทลุง จากบริษัท Jobtopgun เรื่อง “ประโยชน์ของประกันสังคม ต่อตัวเราสิทธิประโยชน์ ของประกันสังคมต่าง ๆ โดยสำนักงานประกันสังคม (สปส.) และเรื่อง “การแนะนำและการประชาสัมพันธ์ E-SERVICE และการคืนเงินกองทุนกู้เพื่อการศึกษา โดยกองพัฒนานักศึกษา มทร.พระนคร เมื่อ 28 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น 4 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์