กิจกรรม

โชติเวช ตักบาตรสร้างบุญน้อมนำพระพุทธศาสนา ครั้งที่ 4

โชติเวช ตักบาตรสร้างบุญน้อมนำพระพุทธศาสนา ครั้งที่ 4

งานศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรม“โชติเวช ศุกร์กุศล ร่วมตักบาตรสร้างบุญ หนุนนำพระพุทธศาสนา”ครั้งที่ 4 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โดยนิมนต์พระสงฆ์จาก วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร จำนวน 9 รูป รับบิณฑบาต เมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ในการนี้อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ผู้บริหาร  คณาจารย์ และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม