กิจกรรม

การทำวีดิทัศน์สารคดีมรดกทางภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของประเทศไทย

Rmutp

คหกรรมศาสตร์…ให้สัมภาษณ์และเผยแพร่การแกะสลักผักผลไม้ ประกอบการทำวีดิทัศน์สารคดีมรดกทางภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของประเทศไทย

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ให้ความร่วมมือกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถ่ายทำวีดิทัศน์สารคดีมรดกทางภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของประเทศไทย ตอน “Fruit and Vegetable Carving” โดยมีอาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องราวการแกะสลักผักผลไม้และ อ.ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ ให้สัมภาษณ์การแกะสลักผักผลไม้กับการสืบทอดวัฒนธรรมเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการทำสารคดี เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และพิพิธภัณฑ์สักทอง วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร วีดิทัศน์ดังกล่าวจะถูกขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มีกำหนดเผยแพร่ทางเว็บไซต์ ภายใต้ศูนย์ข้อมูลและเครือข่ายระหว่างประเทศ ในเดือน มกราคม 2564