กิจกรรม

ถ่ายทอดความรู้แก่ศิษย์พระดาบส 63

คหกรรมศาสตร์…ถ่ายทอดความรู้แก่ศิษย์พระดาบส

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ โดยคณาจารย์สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้า และเครื่องแต่งกาย และสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น ถ่ายทอดความรู้ แก่ศิษย์พระดาบส รุ่นที่ 44 ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรเคหบริบาล “วิชางานซ่อมแซม และดูแลรักษาเครื่องนุ่งห่ม” ในหัวข้อ การเย็บตะเข็บด้วยมือ  การเย็บเครื่องเกาะเกี่ยว การใช้จักรเย็บผ้า การซ่อมแซมเสื้อผ้า การตกแต่งกระเป๋าผ้า ความรู้เกี่ยวกับสิ่งทอ การทำผ้ามัดย้อมด้วยสีธรรมชาติ และการดูแลรักษาเครื่องนุ่งห่ม ทุกวันศุกร์ ระหว่างวันที่ 17 กรกฎาคม -7 สิงหาคม 2563 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มทร.พระนคร