กิจกรรม

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับ โท-เอก ประจำปีการศึกษา 2563

คหกรรมศาสตร์…ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับ โท-เอก ประจำปีการศึกษา 2563
           คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 14 จำนวน 31 คน และระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ 1 จำนวน 5 คน เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้ทราบถึงรายละเอียดหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน และพบอาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาและรุ่นพี่
           ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. อมรรัตน์ เจริญชัย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รองศาสตราจารย์สมทรง ลีตลายัน อาจารย์ที่ปรึกษาหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมดังกล่าว โดยมีอาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อ 19 กรกฎาคม 2563 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร