กิจกรรม

รางวัล Gold Award ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563

รับรางวัล Gold Award ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563
(Thailand Research Expo 2020)
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มอบรางวัล Thailand Research Expo 2020 Award และมอบโล่แสดงความขอบคุณแก่หน่วยงานที่นำผลงานร่วมนำเสนอ ในพิธีปิดงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020) เมื่อ 6 สิงหาคม 2563 ณ Highlight Stage ห้องคอนเวนชัน ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร
ทั้งนี้ผลงาน “การสร้างนวัตกรรมและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประเภทขนมหวานพื้นเมืองเพื่อสุขภาพ จังหวัดเพชรบุรี” ได้รับรางวัล Gold Award ถ้วยนายกรัฐมนตรี พร้อมเงินรางวัล จากการคัดเลือกผลงานที่มีกระบวนการนำเสนอที่มีความโดดเด่นในรูปแบบที่หลากหลายและสามารถเชื่อมโยงส่งต่องานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์
โดยผลงานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนทุนในการทำวิจัย จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยความร่วมมือของทีมนักวิจัย จาก 4 คณะ และ 1 สถาบัน ประกอบด้วย
1) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
– อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนภพ โสตรโยม
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลิต อุปฐาก
– อาจารย์นิอร ดาวเจริญพร
2) คณะบริหารธุรกิจ
3) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
4) คณะวิศวกรรมศาสตร์
5) สถาบันวิจัยและพัฒนา ประกอบด้วยกลุ่มวิจัย กลุ่มบริการวิชาการ และงานบริหารทั่วไป