กิจกรรม

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทยระดับ 1

คหกรรมศาสตร์..จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทยระดับ 1

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร โดยศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทยระดับ 1 ให้กับนักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษาเพื่อเป็นการทดสอบทักษะความรู้ความสามารถด้านการประกอบอาหารตามเกณฑ์มาตรฐาน

โดยได้รับเกียรติจากนายณัฐพงษ์ ธีรนันทพิชิต อนุกรรมทดสอบฝีมือแรงงาน ภาค13 กระทรวงแรงงาน ร่วมกับผศ.นันทวัน ชมโฉม ผศ.อภิญญา มานะโรจน์ และอาจารย์เปรมระพี อุยมาวีรหิรัญ คณาจารย์ประจำสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ เป็นคณะกรรมการสอบ เมื่อ 23 ตุลาคม 2563 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์