กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์..เข้าพบผู้แทนเอกอัครราชทูตคูเวต ประจำประเทศไทย นำเสนอแบบร่างการออกแบบชุดผ้าไหม “โครงการมหกรรมผ้าไหม 2563”

คหกรรมศาสตร์..เข้าพบผู้แทนเอกอัครราชทูตคูเวต ประจำประเทศไทย

นำเสนอแบบร่างการออกแบบชุดผ้าไหม “โครงการมหกรรมผ้าไหม 2563”

                    คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เข้าพบ Mr. Abdulrahman Alshatti เลขานุการ และ Miss.Sujittra Patan เจ้าหน้าที่กงสุล ผู้แทนเอกอัครราชทูตคูเวต ประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ณ สถานเอกอัครราชทูตคูเวต ประจําประเทศไทย เพื่อนำเสนอแบบร่าง ครั้งที่ 1 การออกแบบชุดผ้าไหม ของผู้แทนเอกอัครราชทูตคูเวตพร้อมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ สำหรับเป็นแนวทางการออกแบบและตัดเย็บเพื่อนำไปจัดแสดงนิทรรศไหมไทยสู่เส้นทางโลก ครั้งที่ 10 ภายใต้โครงการมหกรรมผ้าไหม 2563 จัดโดยกรมหม่อนไหม