กิจกรรม

โครงการปลูกจิตสำนึก

คหกรรมศาสตร์ …จัดโครงการปลูกจิตสำนึกเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2563 (ระยะที่ 1)


คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร โดยงานพัฒนาวินัยนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดโครงการปลูกจิตสำนึกเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2563 แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2,3 และ 4 (ต่อเนื่อง) รวมทั้งสิ้น 503 คน แบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 ศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช. และอบรม เรื่อง“คุณธรรมจริยธรรม และรับผิดชอบตนเอง สังคมและสถาบันการศึกษา” ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ระยะที่ 2 เข้าค่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ณ จังหวัดราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมให้นักศึกษามีคุณธรรมและจริยธรรม ความรับผิดชอบต่อตนเองสังคม ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยและมีความซื่อสัตย์สุจริต
วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ผู้บริหาร คณาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาจำนวน 162 คน เข้าชมนิทรรศการพิพิธภัณฑ์ต้านโกง (Anti-Corruption Museum) ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช. 
        วันที่ 2 ธันวาคม 2563 คณาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาจำนวน 216 คน เข้าชมนิทรรศการพิพิธภัณฑ์ต้านโกง (Anti-Corruption Museum) ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช.
        วันที่ 3 ธันวาคม 2563 ได้รับเกียรติจากพระครูปลัดสัมพิพัฒนธีราจารย์ พระมหาวีรพล วีรญาโณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา เป็นวิทยากร ให้ความรู้ เรื่อง “คุณธรรมจริยธรรม และรับผิดชอบตนเอง สังคมและสถาบันการศึกษา” และนายชินภาค สอนชื่อ นายรัฐภูสิทธิ ขันติกิจจานุรักษ์ ให้ความรู้ เรื่อง การดำเนินชีวิตให้พ้นภัยจากสารเสพติด และนักสูบหน้าใหม่ วิทยากร จากสำนักงานคณะการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น 4 อาคารเรือนปัญญา
      วันที่ 4 ธันวาคม 2563 เป็นการนำเสนอผลงานจากการศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช. และอบรม เรื่อง “คุณธรรมจริยธรรม และรับผิดชอบตนเอง สังคมและสถาบันการศึกษา” และเรื่อง“การดำเนินชีวิตให้พ้นภัยจากสารเสพติด และนักสูบหน้าใหม่” ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น 4 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์