กิจกรรม

สอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาตรี 2564 TCAS 1 รอบ Portfolio รูปแบบออนไลน์

คหกรรมศาสตร์ …จัดสอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาตรี 2564 TCAS 1 รอบ Portfolio รูปแบบออนไลน์
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดสอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาตรี ประเภท TCAS 1 รอบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2564 รูปแบบออนไลน์ ยอดสมัครกว่า 140 คน ใน 5 สาขาวิชา ได้แก่ 1. สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย 2. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 3. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ 4. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 5. สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร และสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร TG
ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากคุณฤทธิไกร กาหลง ผู้จัดการแผนกฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร และคุณวัชรพงศ์ เมฆผึ้ง Instructor ฝ่ายครัวการบิน บมจ.การบินไทย การสัมภาษณ์นักศึกษาในรูปแบบออนไลน์ เพื่อรับเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร (TG) โครงการความร่วมมือบริษัทการบินไทยจำกัด (มหาชน) เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2564 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร