กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์…จัดกิจกรรม Cop ชุมชนคนโชติเวช

             คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดกิจกรรม Cop ชุมชนคนโชติเวช โดยอาจารย์นฤศร มังกรศิลา หัวหน้างานจัดการความรู้ (KM) ฝ่ายวิชาการและวิจัย ถ่ายทอดความรู้เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบันทึกเรื่องเล่าและการใช้ iKnowledge ตามแนวทางชุมชนคนโชติเวช
              เพื่อถ่ายทอดเทคนิคการเขียนบันทึกเรื่องเล่า และการถ่ายทอดผ่านช่องทาง iKnowledge มุ่งหวังให้สมาชิกชุมชนคนโชติเวชถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ เทคนิค องค์ความรู้ส่วนบุคคล ให้แก่สมาชิกชุมชนสามารถนำมาปรับใช้ในการพัฒนาวิชาชีพในเส้นทางของตนเอง ให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน สะท้อนผลให้มหาวิทยาลัยมีจำนวนองค์ความรู้ที่นำมาใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 ณ ห้อง 2102 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์