กิจกรรมข่าวประกาศ

ประกาศคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (ฉบับที่ ๒)  

ประกาศคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาคของโรคติตเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
(ฉบับที่ ๒)