กิจกรรม

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) วันที่ 2

คหกรรมศาสตร์…รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับหลักสูตร

             คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับหลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี และหลักสูตรต่อเนื่อง จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ระหว่างวันที่ 7-9 และ 14-15 มิถุนายน 2564 เพื่อนำผลจากการตรวจประเมินไปพัฒนาการเรียนการสอน และเพื่อรับการตรวจในระดับคณะ ต่อไป
โดยเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 เข้ารับการตรวจประเมินหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี รูปแบบออนไลน์ จำนวน 2 สาขาวิชา ได้แก่
– สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ รับการตรวจประเมินจาก ผศ.แก้วตา ขาวเหลือง ประธานกรรมการ อ.ดวงรัตน์ แซ่ตั้ง และผศ.ดร.วรลักษณ์ ปัญญาธิติพงศ์ เป็นกรรมการและเลขานุการ
– สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย รับการตรวจประเมินจาก รศ.บุษรา สร้อยระย้า ประธานกรรมการ ดร.จรัสพิมพ์ วังเย็น และผศ.ดร.ธนพรรณ บุณยรัตกลิน เป็นกรรมการและเลขานุการ