กิจกรรม

Big Cleaning ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

Big Cleaning ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด ของมทร.พระนคร

            คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม Big Cleaning ทำความความสะอาดพื้นที่ ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ พื้นที่ต้องสัมผัสหรือใช้สอยร่วมกัน เช่น ห้องสำนักงาน ราวบันได ภายในอาคารเรือนปัญญา เมื่อ 16 มิถุนายน 2564 เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และสร้างความตระหนักแก่บุคลากรทุกคนในการเฝ้าระวังและป้องกันตนเอง สร้างความมั่นใจแก่นักศึกษาและผู้มาติดต่อราชการ