กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์…จัดโครงการแนะแนวเชิงรุก ระยะที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

คหกรรมศาสตร์…จัดโครงการแนะแนวเชิงรุก ระยะที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร โดยงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ฝ่ายกิจการนักศึกษาจัดโครงการแนะแนวเชิงรุก ระยะที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อแนะแนวข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อ 30 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย จังหวัดสมุทรสาคร
ในการนี้ งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ฝ่ายกิจการนักศึกษา นำทีมคณาจารย์สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและและเครื่องแต่งกาย ออกแนะแนวหลักสูตรใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ในสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและการจัดการสินค้า