กิจกรรมผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

ขอแสดงความยินดี

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น และรางวัลบุคลากรดีเด่นประเภทต่างๆ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครบรอบ 17 ปี ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 18 มกราคม 2565 ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร