กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์ …หารือ Line official “ViiCHECK” “วีเช็ค” สร้างสังคมแห่งการช่วยเหลือ

คหกรรมศาสตร์ …หารือ Line official “ViiCHECK” “วีเช็ค” สร้างสังคมแห่งการช่วยเหลือ

อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนะกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา หารือการใช้แอพพลิเคชั่น ViiCHECK สำหรับการช่วยเหลือสถานการณ์ให้กับนักศึกษาและบุคลากรในการ แจ้งเหตุฉุกเฉิน การช่วยเหลือการใช้รถใช้ถนน หรือการแจ้งผู้ติดเชื้อ Covid-19 ผ่านสังคมออนไลน์ LINE OFFICIAL “ViiCHECK” เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมบัวชมพู คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์