กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์…รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับหลักสูตร วันที่ 4

คหกรรมศาสตร์…รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับหลักสูตร วันที่ 4

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (โชติเวช) มทร.พระนคร รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับหลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และ หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี และ ต่อเนื่อง) จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ระหว่างวันที่ 6-10 มิถุนายน 2565 เพื่อนำผลจากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ระดับหลักสูตร ไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ระดับคณะต่อไป
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี และหลักสูตรต่อเนื่อง เข้ารับการตรวจประเมินฯ ในรูปแบบออนไลน์ จำนวน 2 หลักสูตร 1 สาขาวิชา ได้แก่
📚 หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ รับการตรวจประเมินจาก ผศ.แก้วตา ขาวเหลือง (ประธานกรรมการ) ผศ.ศรัทธา แข่งเพ็ญแข (กรรมการ) และอ.ดวงรัตน์ แซ่ตั้ง (กรรมการและเลขานุการ)
📚 หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร รับการตรวจประเมินจาก รศ.บุษรา สร้อยระย้า (ประธานกรรมการ) ผศ.ดร.วรลักษณ์ ปัญญาธิติพงศ์ (กรรมการ) และ ว่าที่ร้อยตรีเขม อภิภัทรวโรดม (กรรมการและเลขานุการ)