กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์…รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับหลักสูตร วันที่ 5

คหกรรมศาสตร์…รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับหลักสูตร วันที่ 5

    คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (โชติเวช) มทร.พระนคร รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับหลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และ หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี และ ต่อเนื่อง) จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ระหว่างวันที่ 6-10 มิถุนายน 2565 เพื่อนำผลจากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ระดับหลักสูตร ไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ระดับคณะต่อไป
📚เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 รับการตรวจประเมินในหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ รับการ
ตรวจประเมินจาก รศ.ศรันยา เผือกผ่อง (ประธานกรรมการ) ผศ.ดร.วาสุกาญจน์ งามโฉม (กรรมการ) และ อาจารย์ดร.เกศทิพย์ กรี่เงิน (กรรมการและเลขานุการ)