กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์ (โชติเวช) …ถ่ายทอดความรู้แก่ศิษย์พระดาบส หลักสูตรเคหบริบาล “วิชาการจัดดอกไม้เชิงธุรกิจ”

คหกรรมศาสตร์ (โชติเวช) …ถ่ายทอดความรู้แก่ศิษย์พระดาบสหลักสูตรเคหบริบาล “วิชาการจัดดอกไม้เชิงธุรกิจ”

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร โดยคณาจารย์สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์
ถ่ายทอดความรู้แก่ศิษย์พระดาบส รุ่นที่ 45 ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรเคหบริบาล “วิชาการจัดดอกไม้เชิงธุรกิจ” ทุกวันพุธ
ระหว่างวันที่ 11 พฤษภาคม – 8 มิถุนายน 2565 ณ โรงเรียนพระดาบส จังหวัดสมุทรปราการ ประกอบด้วย 4 หัวข้อดังนี้
📌 หัวข้อ “การจัดดอกไม้ทรงพื้นฐาน” และ “การจัดกระเช้าดอกไม้” โดยมี อาจารย์สุกัญญา จันทกุล และอาจารย์กิตติ ยอดอ่อน เป็นวิทยากร
📌 หัวข้อ “การจัดช่อดอกไม้ ” โดยมีอาจารย์ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ และอาจารย์ขจร อิศราสุชีพ เป็นวิทยากร
📌 หัวข้อ “ทฤษฎีการจัดดอกไม้เชิงธุรกิจ และปฏิบัติการจัดดอกไม้เป็นของขวัญของที่ระลึก” โดยมี อาจารย์อนุสรณ์ ใจทน เป็นวิทยากร

ที่มา: สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์