กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์ (โชติเวช)…ให้การต้อนรับผู้ประกอบการสมาชิกคลัสเตอร์เครื่องปรุงและซอสปรุงรสแห่งประเทศไทย

คหกรรมศาสตร์ (โชติเวช)…ให้การต้อนรับผู้ประกอบการสมาชิกคลัสเตอร์เครื่องปรุงและซอสปรุงรสแห่งประเทศไทย

     ผศ.ดร.ธนภพ โสตรโยม คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้าสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร และสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้ประกอบการในคลัสเตอร์เครื่องปรุงและซอสปรุงรส โดยเข้าพบและทำกิจกรรม workshopให้คำปรึกษาตามความต้องการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อยกระดับสินค้าเกษตรกร สู่เกษตรอุตสาหกรรม (ไตรมาส 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อพัฒนาให้เกิดผลสำเร็จเกิดแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ เมื่อ 16 มิถุนายน 2565 ณ อาคารโชติเวช คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์