กิจกรรม

โครงการเทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการ เพื่อพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ

        คหกรรมศาสตร์ (โชติเวช) …จัดโครงการเทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการ เพื่อพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ

         คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (โชติเวช) มทร.พระนคร โดยฝ่ายวิชาการและวิจัย จัดโครงการเทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการ เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบหลักเกณฑ์ วิธีการ จัดทำผลงานทางวิชาการ และสามารถตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สาขาวิชา และผลงานทางวิชาการที่ต้องการเสนอขอ แนวทางและรูปแบบในการดำเนินการสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการจัดทำโครงร่างงานวิจัย และผลงานทางวิชาการสำหรับการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น โดยกิจกรรมแบ่งเป็น 2 ระยะ
กิจกรรมระยะที่ 1 ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.บุษบา กนกศิลปธรรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรื่อง “การเขียนบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่สำหรับการขอผลงานทางวิชาการ” เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร