กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์ (โชติเวช) …จัดพิธีปิดโครงการวันแรกพบ “Chotivet First Day”

คหกรรมศาสตร์ (โชติเวช) …จัดพิธีปิดโครงการวันแรกพบ “Chotivet First Day”

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร (โชติเวช) โดยฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดโครงการวันแรกพบ “Chotivet First Day” ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2565 เพื่อให้นักศึกษาสร้างสังคมของการอยู่ร่วมกันระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง และเพื่อนร่วมรุ่น อีกทั้งสร้างความสามัคคีในหมู่นักศึกษา อันเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อน คณะ มหาวิทยาลัย และสังคม

โครงการประกอบไปด้วยกิจกรรมภายใต้แนวคิด 3 First คือ
1. CV First Impression
2. CV First Meet
3. CV First Experiences
ภายในกิจกรรมมีการสอนนักศึกษาขับร้องเพลงประจำสถาบัน เพื่อสร้างความสามัคคี และความภาคภูมิใจในสถาบัน ทั้งนี้ยังมีกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีคุณธรรม สืบสานศิลปวัฒนธรรม ปรับตัวทันสังคมโลก

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนภพ โสตรโยม คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมพิธีปิดโครงการ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมโชติเวช อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์