กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์ (โชติเวช) …รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564

คหกรรมศาสตร์ (โชติเวช) …รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564
                        คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (โชติเวช) มทร.พระนคร รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับคณะ โดยได้รับเกียรติ จากดร.ดำเนิน ไชยเสน ประธานกรรมการ ดร.จรัสพิมพ์ วังเย็น และดร.วาสุกาญจน์ งามโฉม กรรมการและเลขานุการ ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับคณะ จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามองค์ประกอบที่ 1-5 จำนวน 13 ตัวบงชี้ ได้รับคะแนนรวม 4.60 คะแนน
โดยมี ผศ.ดร.ธนภพ โสตรโยม คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล ที่ปรึกษาคณบดี และผู้บริหาร ให้การต้อนรับในพิธีเปิดการตรวจประเมิน และผู้กำกับตัวชี้วัดและผู้ดูแลตัวชี้วัดทั้ง 5 องค์ประกอบ เข้ารับการตรวจประเมิน เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร