กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์ (โชติเวช) สืบสานวัฒนธรรม ใส่บาตรสร้างบุญ หนุนนำพระพุทธศาสนา ครั้งที่ 1

คหกรรมศาสตร์ (โชติเวช) สืบสานวัฒนธรรม ใส่บาตรสร้างบุญ หนุนนำพระพุทธศาสนา ครั้งที่ 1

                   งานศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม “คหกรรมศาสตร์ สืบสานวัฒนธรรม ใส่บาตรสร้างบุญ หนุนนำพระพุทธศาสนา” ครั้งที่ 1 โดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร รับบิณฑบาต เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 ณ ลานอเนกประสงค์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
ในการนี้ ผศ.ดร.ธนภพ โสตรโยม คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล ที่ปรึกษาคณบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม