กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์ (โชติเวช) โดย ชุมนุม yes chef จัดกิจกรรม “สานฝันสู่การเป็นเชฟชั้นนำ”

คหกรรมศาสตร์ (โชติเวช) โดย ชุมนุม yes chef จัดกิจกรรม “สานฝันสู่การเป็นเชฟชั้นนำ”

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (โชติเเวช) โดยชุมนุม yes chef ภายใต้การดูแลงานสโมสรและกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดกิจกรรม“สานฝันสู่การเป็นเชฟชั้นนำ”และ“Food Stylist” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสสร้างเสริมประสบการณ์ด้านวิชาการควบคู่กับวิชาชีพนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาและประกอบอาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา ได้รับเกียรติจากคุณธีรภัทร ตียาสุนทรานนท์ เชฟอาร์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย
ในการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลิต อุปฐาก รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาประธานเปิดกิจกรรมชุมนุม พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ปรัศนีย์ ทับใบแย้ม หัวหน้าสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ อาจารย์วรลักษณ์ ป้อมน้อย อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อ 11 มกราคม 2566 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์