กิจกรรม

คหกรรมฯ….สอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2566

คหกรรมฯ….สอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2566

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดการสอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 17 และระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 ดังนี้ 📘ระดับปริญญาโท หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคหกรรมศาสตร์ ผู้สมัคร จำนวน 28 คน 📘ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ผู้สมัคร จำนวน 9 คน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการอาจารย์ประจำหลักสูตร ในการสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษา เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2566 ณ อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์