วิสัยทัศน์ และพันธกิจ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

วิสัยทัศน์ (Vision)

ยืนหนึ่งด้านคหกรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญนวัตกรรมสร้างสรรค์ เป็นที่พึ่งของสังคมฐานวิถีชีวิตใหม่

ค่านิยมหลัก

HEC FAST     H - Hardworking and Honorable พากเพียรและมีคุณธรรม

E – Excellence   มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

C – Creativity   คิดและทำอย่างสร้างสรรค์

F - Fostering lifelong learning เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ไม่มีสิ้นสุด

A – Adaptability ปรับตัวได้ดีในทุกสถานการณ์

S - Social Awareness คิดและทำเพื่อสังคม

T – Transparency โปร่งใส ตรวจสอบได้