รายงานแผนและผลการปฎิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557

 

แบบรายงานผลการปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557 ไตรมาสที่ 1

แบบรายงานผลการปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557 ไตรมาสที่ 2

แบบรายงานผลการปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557 ไตรมาสที่ 3

แบบรายงานผลการปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557 ไตรมาสที่ 4