กิจกรรมผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

รางวัลความประพฤติดี 63

นักศึกษา…รับเกียรติบัตรและรางวัลความประพฤติดี  ของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายการัณย์ บางยับยิ่ว นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์                 มทร.พระนคร ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับเกียรติบัตรและรางวัลความประพฤติดี  ของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2563                เมื่อ 1 กันยายน 2563 ณ พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์