กิจกรรม

สอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาตรี 2564 TCAS รอบที่ 3

คหกรรมศาสตร์ จัดสอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาตรี 2564 TCAS รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน Admission 1 และ Admission 2 (วุฒิ ม.6) รูปแบบออนไลน์

                คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร โดยฝ่ายวิชาการและวิจัย จัดสอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาตรีประเภท TCAS รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน Admission 1 และ Admission 2 (วุฒิ ม.6) ประจำปีการศึกษา 2564 รูปแบบออนไลน์ ยอดสมัคร 52 คน ใน 5 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร (TG) สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เพื่อรับเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต โดยมีคณะกรรมการประจำสาขาเป็นผู้สอบสัมภาษณ์ เมื่อ 5 มิถุนายน 2564