กิจกรรมผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

นักศึกษา…รับเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี ของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

นักศึกษา…รับเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี ของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

              คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายกฤตเมธ รองรัตน์ นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้รับการคัดเลือกและยกย่องว่ามีความประพฤติดีของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2564 เมื่อ 1 มิถุนายน 2564