กิจกรรมผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

แสดงความยินดีแด่ ผศ.

              คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร. พระนคร  ขอแสดงความยินดีแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัชชา หัทยานานนท์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพาฬภรณ์ ธีรมงคล
               เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร