กิจกรรมผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

นักวิจัยที่มีศักยภาพ อันดับ 5 ของ มทร.พระนคร

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.กฤตพร ชูเส้ง ได้รับการจัดอันดับนักวิจัยที่มีศักยภาพ อันดับ 5 ของ มทร.พระนคร และอันดับ 2,233 ของประเทศไทย จากการจัดอันดับนักวิจัยฐานข้อมูล AD Scientific Index : 2021 World Scientist and University Rankings 2021