กิจกรรมผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2563

รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2563

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้อมจิตต์ สุธีบุตร หัวหน้าสาขาคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เข้ารับเข็มเชิดชูเกียรติ ในโอกาสรับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2563 ประเภทบุคลลากรสายวิชาการ จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โดยมี ดร. ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นผู้มอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ เมื่อ 28 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.พระนคร