กิจกรรม

ได้รับการรับรองเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับการรับรองเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้แก่
🍲สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร
-สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารไทย
-สาขาการให้บริการอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารริมบาทวิถี
💐สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดดอกไม้
-สาขาธุรกิจจัดดอกไม้ อาชีพช่างจัดดอกไม้แบบไทย
-สาขาธุรกิจจัดดอกไม้ อาชีพช่างจัดดอกไม้แบบสากล
🔸เลขที่ได้รับการรับรอง CB-0324-A ประเภทสถาบันการศึกษาของรัฐ

📌ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนครงานบริการวิชาการแก่สังคม โทร. 02 665 3888 ต่อ 8276

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ องค์การมหาชน https://www.tpqi.go.th