กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์ …รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2565

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
📣📣📣เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2565
👉 ปริญญาโท หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
👉ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
👉 เปิดรับสมัครตั้ง 29 พฤศจิกายน 2564 จนถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2565
🌐เว็บไซต์สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ http://mhe.hec.rmutp.ac.th/
☎️สอบถามเพิ่มเติม 02 665 3888 ต่อ 5235-6 หรือ 8262-4