กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์…ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดเทวราชกุญชร

คหกรรมศาสตร์…ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดเทวราชกุญชร

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้ บริษัท สยามแก็ส แอนด์ ปิโตเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) โดยมีนายวรวิทย์ และนางพัชรา วีรบวรพงศ์ ประธานในพิธี เป็นผู้อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน รวมยอดเงินทำนุบำรุงศาสนาจำนวน ๕,๒๙๙,๕๖๗ บาท
โดยมีอาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เข้าร่วมพิธี เมื่อ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ พระอุโบสถวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ในการนี้ คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ งานศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมจัดดอกไม้ตกแต่งในงานพิธีพระกฐินพระราชทาน และงานสโมสรและกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา นำนักศึกษาร่วมจัดแถวรับขบวนผ้าพระกฐินพระราชทาน