คู่มือการปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงาน

 

  1. การจัดทำโครงการกิจกรรมนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  2. การใช้งานระบบลงทะเบียนสำหรับการเพิ่ม เปลี่ยน ถอน การลงทะเบียนของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  3. การลงทะเบียนหนังสือสั่ง จัดเก็บ และเผยแพร่ โดยผ่าน Application Google
  4. ารรายงานผลการดำเนินงานโครงการในระบบงานการวางแผนและบริหารงบประมาณ (BPM) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์