คู่มือการปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงาน

 1. การจัดทำโครงการกิจกรรมนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
 2. การใช้งานระบบลงทะเบียนสำหรับการเพิ่ม เปลี่ยน ถอน การลงทะเบียนของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
 3. การลงทะเบียนหนังสือสั่ง จัดเก็บ และเผยแพร่ โดยผ่าน Application Google
 4. ารรายงานผลการดำเนินงานโครงการในระบบงานการวางแผนและบริหารงบประมาณ (BPM) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
 5. การบริหารความเสี่ยง ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
 6. การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ (โปสเตอร์)คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
 7. การดำเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคมของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
 8. การจัดทำรายงานประจำปี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
 9. การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 10. การเบิกค่าสอนเกินภาระงานสอน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
 11. การดำเนินงานวิทยานิพนธ์สำหรับเจ้าหน้าที่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
 12. การขออนุมัติลาเข้าร่วมประชุม/สัมมนา ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์