งานอาคารสถานที่

– แบบฟอร์ม การขอใช้บริการงานอาคารสถานที่ (.pdf)  . docx

– แบบฟอร์ม การขอพื้นที่จอดรถ (.pdf) . docx

– แบบฟอร์ม การขอใช้ห้องประชุม  ห้องเรียน  สถานที่อื่นๆ (.pdf) . docx

ตารางการใช้  ห้องประชุม โชติเวช

ตารางการใช้  ห้องบัวฉลองขวัญ (1101)

ตารางการใช้  ห้องประชุม บัวชมพู