กิจกรรม

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดโครงการการอบรมศิลปะงานประดิษฐ์ไทยสู่เยาวชนอาเซียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานบริการวิชาการแก่สังคม ฝ่ายบริหารและฝ่ายวางแผน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดโครงการการอบรมศิลปะงานประดิษฐ์ไทย สู่เยาวชนอาเซียน โดยได้รับความร่วมมือจากโรงเรียน Anglo Singapore International School นำตัวแทนเยาวชนนักศึกษานานาชาติ กว่า 40 คน เข้าร่วมโครงการ ในรูปแบบการทำกิจกรรมกลุ่ม ในด้านงานศิลปะประดิษฐ์ ประกอบด้วยหลักสูตรเดคูพาจ ข้าวเกรียบปากหม้อ การจัดดอกมะลิวันแม่ แกะสลักแตงโม การบูรปลาทอง ขนมลูกชุบ และการทำกระทงลอย เมื่อวันที่ 5 – 6 กรกฎาคม 2555 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านสังคม วัฒนธรรมระหว่าง สถานศึกษาไทยกับเยาวชนนานาชาติ สู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดวงสุดา เตโชติรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว