กิจกรรม

โครงการตามรอยอารยธรรมอาหารไทยเพื่อการอนุรักษ์

 

 

 

 

 

 

 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   โดยสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร จัดโครงการตามรอยอารยธรรมอาหารไทย  เพื่อการอนุรักษ์ แก่นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ และคณาจารย์ เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการประกอบอาหารไทยพื้นบ้าน ภาคอีสานเช่นหลามปลา หมกปลา  แกงส้มปลาใส่ขมิ้น ข้าวต้มไส้กล้วย และการดูงานพืชสมุนไพรที่ใช้ในการประกอบอาหารไทยพื้นบ้าน  ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี  เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงคุณค่าทางมรดกภูมิปัญญาในด้านอาหารของประเทศไทย โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26- 28 กรกฎาคม  2555  ณ จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์