กิจกรรม

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ จากผลงานวิจัยการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และศิลปะประดิษฐ์งานบัวเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมสู่ชุมชน

 

 

 

 

 

 

 

งานบริการวิชาการแก่สังคม ฝ่ายบริหารและฝ่ายวางแผน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผลงานวิจัย เรื่องการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และศิลปะประดิษฐ์งานบัวเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมสู่ชุมชน อบรมในหลักสูตรการทำทองม้วนเม็ดบัว โครเกตเม็ดบัว วาฟเฟิลเม็ดบัว  สังขยาเม็ดบัว ศิลปะการพับกลีบดอกบัวและการจัดพาน การประดิษฐ์พานพุทธบูชาและการทำหมอนบาติก เมื่อวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2555  ณ ชุมชนไทรงาม ยัวซ่า ร่วมพัฒนา จังหวัดสมุทรปราการ